Учитавање

Посета оцењивача агенције за акредитацију

Посета оцењивача агенције за акредитацију

На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење прве редовне годишње посете Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 04.12.2023 гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa.
Тим оцењивача је формиран у следећем саставу:

1. Прим. Др сци. мед. Данијела Ристовски Корниц – спец. мед. биохемије
2. Драгана Поповић- дипломирани економиста, менаџер у здравству

Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе,преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.
Дана 21.12.2023. године, Дому здравља достављен је Извештај оцењивача који су констатовали следеће:

„После обављеног разговора са менаџментом Установе, координатором за акредитацију, прегледа документације добијен је утисак да запослени, као и менаџмент Установе на челу са Директорком функционишу као један одлично уигран тим са заједничким циљем унапређења квалитета рада у Дому здравља Стара Пазова.
Заједнички утисак чланова тима је да се у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова континуирано унапређује квалитет рада, доследно примењују усвојене процедуре, и спроводе све мере за безбедност пацијената односно безбедност и здравље на раду запослених. У периоду у последњих годину дана одржан је и унапређен постигнути ниво квалитета у односу на период спољашњег оцењивања у сваком сегменту, што потврђује акредитациони статус Установе.“

ВРХ