Izaberi lekara

Poštovani sugrađani, Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-20h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti obrazac, koji se može naći i kod svake sestre,dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati ili na našem sajtu.

Obrazac - Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Svaki građanin srbije trebalo bi da ima svog izabranog lekara i mora da zna kako se zove njegov lekar. To je put vraćanja poverenja u zdravstveni sistem.

Kapitacija podrazumeva promenu načina finansiranja zbog toga što se pretpostavlja da taj način finansiranja sadrži neke delove koji se tiču motivisanja doktora i sestara u domovima zdravlja da rade mnogo više preventivnih pregleda koji su planirani u radu domova zdravlja. Nije kapitacija sama po sebi cilj, ona podrazumeva da vi plaćate dom zdravlja ne po tome koliko ima kvadrata i ljudi, već po tome koliko građana gravitira tom domu zdravlja.

Primarna zdravstvena zaštita i njena uloga u svakom zdravstvenom sistemu je veoma važna, jer se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvaruje 70 odsto svega što je nama kao građanima potrebno. Svako od nas ima pravo da od devetnaeste do tridesetpete godine jednom u pet godina bude pozvan u dom zdravlja kao potpuno zdrav, da se uradi sistematski pregled i ukaže na rizične faktore ponašanja. Do pedesete godine trebalo bi da bude pozvan jednom u dve godine, posle pedesete jednom godišnje, a posle šezdesetpete godine lekar mora da dođe kod pacijenta kući kad je potpuno zdrav. Tako se smanjuje učešće šloga u populaciji, šećerna bolest, poremećaj krvnog pritiska i vrši prevencija teških bolesti. Kad na to dodate nacionalne programe skrininga, to se zove prevencija".

Zašto je važno imati izabranog lekara?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Kapitacija

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u septembru 2007. godine, uz finansijsku pomoć Evropske unije, pokrenulo projekat "Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti". Ovaj pilot-projekat se od tada, pa do polovine 2010. godine, sprovodio u 28 domova zdravlja u Srbiji.

KAPITACIJA je promena načina finansiranja zdravstvenih ustanova. To je mehanizam plaćanja u kojem zdravstvena ustanova dobija određeni fiksni iznos sredstava za predviđeni vremenski period, i to za svakog pacijenta koji se registrovao, odnosno potpisao ugovor sa izabranim lekarom. Ta sredstva se koriste za lečenje pacijenta na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Stavke kapitacije su:
  • Registracija – potpisivanje ugovora između pacijenta i izabranog lekara
  • Racionalizacija – odnosi se na potrošnju lekova, tačnije broj i cenu prepisanih lekova po pacijentu
  • Efikasnost – podrazumeva broj pruženih usluga u određenom vremenskom periodu, a zakonom je predviđeno vreme potrebno za pregled pacijenta za svaku službu u domu zdravlja
  • Kvalitet – odnosi se na preventivni rad lekara
  • Upućivanje – slanje pacijenta na lečenje van doma zdravlja, van filijale bolovanja.

Kao što se uočava, kapitacija zahteva odgovorno ponašanje i lekara i pacijenta. Zdravstvena ustanova na taj način postaje "mali zavod za zdravstveno osiguranje".

Planirano je da prvi deo realizacije kapitacionih stavki (prve četiri stavke) počne u julu 2011. godine, a kompletna primena svih stavki u 2012. godini.