Naš Dom zdravlja je akreditovan na sedam godina

VD direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije , Dr Radoljupka Radosavljević, donela je u januaru 2015. godine Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Doma zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" na period od sedam godina - najduži mogući period koji ustanova može steći akreditacijom. Sertifikat na sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% ocena 4 i 5. Naš Dom zdravlja je ostvario 91,13% ocena 4 i 5.

Sertifikat nam je uručen 21. aprila na svečanosti u Beogradu.

STANDARDI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Standarde za akreditaciju Domova zdravlja možemo podeliti u četiri kategorije:

Standardi u vezi sa lečenjem / uslugama pruženim pacijentu : Ovi standardi su sačinjeni da prate proces lečenja / pružanja usluge pacijentu od momenta prijema u dom zdravlja, preko planiranja i sprovođenja lečenja, do okončanja lečenja / pružanja usluge ili upućivanja na drugi oblik lečenja. Formirana su poglavlja opštu medicinu, ginekologiju, pedijatriju, specijalističko konsultativnu službu i posebno poglavlje za polivalentnu patronažu.

Standardi za rad službi kliničke podrške: Standardi za akreditaciju laboratorija, radiološke dijagnostike i apoteke.

Standardi rada pratećih službi: Prateće službe su, kako sam naziv podrazumeva, službe u okviru bolnice koje pomažu (prate) proces sprovođenja lečenja. Sačinjena su tri poglavlja u vezi s pratećim službama: životna sredina (uključujući kontrolu širenja infekcija, upravljanje medicinskim otpadom, masovne nesreće i akcidentne situacije, centralnu sterilizaciju i bezbedno korišćenje opreme, materijala, medicinskih uređaja i prostora), ljudske resurse i upravljanje informacijama. Na osnovu prioriteta u vezi sa razvojem i koncentrisanjem, ovim standardima obuhvaćene su samo pojedine oblasti.

Standardi koji se odnose na rukovođenje i upravljanje: Ovi standardi se odnose na rukovodstvo - rukovođenje u zdravstvenoj ustanovi i standardi upravljanja - upravljanje koji se odnose na rad Uprvnog odbora. I ovim standardima su, na osnovu prioriteta u vezi sa razvojem i koncentrisanjem, obuhvaćene samo pojedine oblasti.